Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

De regionala flygplatsernas miljöarbete

Svenska regionala flygplatser (SRF) har under många år aktivt arbetat för att förbättra miljön. Det har handlat om åtgärder mot buller. Omhändertagande och avveckling av farliga kemikalier. Övergång till klimatneutrala flygplatser. Nu tar vi nästa steg. Att medverka till att också flygningarna kan bli klimatneutrala. Då kan flyget bli helt fossilfritt.

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Sveriges regionala flygplatser. Därför strävar vi ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatserna. Det gör vi främst genom att minska utsläppen till mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall. Flygplatserna följer inte bara gällande miljölagstiftning och övriga nationella och internationella regler och krav. De tar även hänsyn till de lokala miljömålen, som oftast drivs fram av enskilda kommuner.

Miljöarbeten i många steg

Under många år var fokus för flygplatserna varit att begränsa buller. Succesivt har en rad förbättringar skett. Inte minst har flygplanen blivit tystare men flygplatserna har länge arbetat med en rad åtgärder, bland annat med bullerisolering. Under senare år har utsläppen varit flygplatsernas stora fokus.

Var och en av Sveriges regionala flygplatser har alla egna ägare med olika förutsättningar. Ofta är flygplatserna kommunalt ägda eller privata men blir då en integrerad del av den egna kommunens miljöarbete. Idag präglas allt arbete av en hög medvetenhet om miljö och klimatomställning. Källsortering finns sedan länge. Liksom åtgärder för minskad elförbrukning och minskad värmeförbrukning. Just nu pågår ett arbete med att succesivt byta ut lampor mot LED eller energilampor.

Flygplatserna är miljöcertifierade. De flesta har miljöcertifiering enligt ISO 1400. All personal vid flygplatserna har idag speciell miljöutbildning. Flera flygplatser har också speciella kurser i sparsam körning för markfordon, så kallad ”eco-driving”, som t ex minskar tomgångskörningen. Flygplatserna har antingen egna anläggningar för drivmedelsförsörjning av flygplatsens fordon eller så drivs fordonen av klimatneutrala bränslen som HVO eller EcoPar Bio.

Flyget och miljöarbetet

Flygplatserna blir klimatneutrala

Flygplatserna har under flera år arbetat aktivt med att fasa ut miljöfarliga kemikalier och minimera kemikalieanvändningen. Man har bytt ut det fossila bränslet som används vid brandövningsplatser mot ett alkoholbaserat övningsbränsle. Tippfickor för omhändertagande av uppsamlad avisningsvätska upprättas. En tippficka smälter snö och avskiljer sand och partiklar, innan den rena vätskan lagras i en tank.

Många flygplatser förebygger också bränslespill med oljeavskiljare och använder invallade cisterner. Flera flygplatser har slutat med kvävebaserade halkbekämpningskemikalier och samlar upp avisningsvätskan. Likaså använder många biobränslen för uppvärmning istället för konventionell eldningsolja. Varm sand används istället för farliga ämnen för att motverka halka på landningsbanan. I flygplatsernas gemensamma kvalitetslednings- och drifthandboksystem har miljöarbetet också en framträdande roll.

Flygplatserna skapar helhetstänk inte bara för sin egen drift utan också gentemot kunder och passagerare. Allt från samordning av kollektivtrafiken till möjlighet att ladda elbilar från laddstolpar.

På senare år går också allt fler flygplatser över till solenergi. Målet är att bli egenförsörjande genom etablerandet av solparker. Flygplatsområdena underlättar för detta. Flygplatserna värnar också om grönytorna för att öka den biologiska mångfalden.

Karlstad först i världen

Den 26 juni 2014, öppnades världens första tankanläggning för bioflygbränsle på den regionala flygplatsen i Karlstad och Sveriges första reguljärflygning med bioflygbränlse genomfördes. Sedan 2015 kan alla flygplan från Karlstad Airport tankas med det miljövänliga bränslet.

Biobränsle istället för flygskatt

De regionala flygplatserna går in i Fly Green Fund

Redan idag sker stora förändringar för ett mer hållbart och klimatneutralt flyg. Så kallade ”gröna inflygningar” sker som standard för flygplan på de allra flesta ruter i Sverige idag. Flygplanstillverkarna har under en lång rad år utvecklat flygplan som blir allt mer miljövänliga och förbrukar allt minde bränsle. Flyget har minskat sina utsläpp med 70 procent de senaste 40 åren. Men det räcker inte. Övergången till biobränslen är nödvändig.

Utveckling inom fossilfritt bränsle går väldigt fort. Efter Karlstad Airport har Oslo flygplats startat upp med viss inbladning av flygbiobränsle i sin ordinarie tankanläggning. På Swedavias flygplatser görs också insatser.

Bioflygbränslen produceras av råvaror som inte konkurrerar med matproduktion eller är skadliga för miljön. Antalet tillverkare är i dagsläget få i världen och ingen tillverkning sker i Sverige. Tillgången på flygbiobränsle är också relativt begränsad. Idag är priset mellan 4 – 7 gånger så dyrt i förhållande till fossilt framställt bränsle.

Den internationella flygorganisationen IATA, har som mål att stoppa ökningen av koldioxidutsläppen från år 2020 och minska dessa utsläpp från 2005 års nivå med 50 procent till år 2050.

I Sverige har flygets olika aktörer som kan påverka utsläppen på olika sätt, omfamnat dessa mål med egna aktivitetsplaner.

För Sveriges regionala flygplatser innebär det ett gemensamt beslut som togs på SRF årsstämma i april 2017. Där träffades en överenskommelse om att flygplatserna ska bidra till att nå målsättningen med ett fossiltfritt flygresande till år 2030. För det startar nu ett samarbete mellan flertalet medlemsflygplatser. Den övergripande målsättningen är att kunna:

  • Erbjuda 5 % fossilfri tankning av flygbränsle redan 2018
  • Erbjuda 50 % fossilfri tankning av flygbränsle 2025
  • Erbjuda 100 % fossilfri tankning av flygbränsle 2030
  • Medverka i regionala miljömål som strävar mot 100 % fossilfri region

Med de regionala flygplatserna gemensamma miljösatsning har i princip hela flygnäringen i Sverige omfamnat ambitionen att helt gå över till fossilfria biobränslen och skapa ett klimatneutralt flyg.

De regionala flygplatsernas satsning på ett fossilfritt flyg underlättar också för de regionala och lokala initiativ som redan är igång för att skapa en inhemsk biobränsletillverkning i Sverige. Svenska regionala flygplatsers ambition är att Sveriges första biobränsleanläggningar för flyg ska etableras i anslutning till några av våra regionala flygplatser.