Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

En betydande del av den svenska ekonomin

Luftfartssektorn i Sverige bidrar med 52,8 miljarder kronor (1,7%) av Sveriges BNP. Nära hälften kommer från flygplatserna och markbaserade tjänster. En genomsnittlig anställd inom flygtransportsektorn genererar ett bruttoförädlingsvärde eller produktivitet som är dubbelt så stort som genomsnittet i Sverige.

De regionala flygplatserna har en oerhört låg kostnad i jämförelse med övrig infrastruktur inom transportsektorn (som vägar och järnvägar). Däremot genererar de regionala flygplatserna stora intäkter tillbaka till samhället och de lokala näringarna. Oftast anges fyra kriterier. De direkta (inom luftfarten), indirekta (försörjningskedjan till luftfarten), inducerande (följdkonsumtion) och de katalytiska effekterna (turism, nya företag mm). Studier visar att dessa effekter oftast ger tillbaka intäkter som är fyra gånger större eller mer, jämfört med flygplatsverksamhetens kostnader. Det vill säga att regionerna får tillbaka ökad konsumtion, skatteintäkter, mer turism, nya jobb och nya företag.

Tillgången till en flygplats är ett av de främsta skälen varför företag väljer att investera eller nyetablera sig i en region. I anslutning till alla Sveriges regionala flygplatser finns idag tätorter med större industrier, småföretag, högskolor och offentlig verksamhet som är direkt beroende av sin flygplats. Flygets snabbhet, pålitlighet och räckvidd gör att det inte finns något realistiskt alternativ för de flesta av våra kunder. Därför är Sveriges regionala flygplatser en viktig del i den regionala utvecklingen och tillväxten över hela landet.