Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Är vår beredskap god?

En utredning föreslår fler Beredskapsflygplatser men flera myndigheter vill att alla flygplatser blir Beredskapsflygplatser. Frågan är om ambulansflyg, skogsbrandbekämpning eller stöd till totalförsvaret, bara ska finnas på vissa platser eller i hela landet.

Regeringen har låtit Trafikverket utreda hur många Beredskapsflygplatser Sverige behöver. Dagens system visar sig inte räcka till. Dels täcker ersättningarna för jourberedskapen inte de verkliga kostnaderna men dels är antalet beredskapsflygplatser för få idag.

 

Idag finns 10 permanenta Beredskapsflygplatser. Nu föreslår Trafikverket att det behövs totalt 22 flygplatser. Men räcker det?

 

Under pandemin har 17 Temporärara Beredskapsflygplatser utsetts, förutom de 10 permanenta. Detta för att stötta vården med att kunna frigöra intensivvårdsplatser runt om i landet genom snabba ambulanstransporter. Att vara Beredskapsflygplats innebär att man ständigt har dygnet-runt beredskap att kunna ta emot och sända iväg viktiga flygtransporter.

 

Det kan handla om ambulansflygningar, sjöövervakning, brandspaning, inspektioner av kraftledningar, sök efter försvunna personer eller myndigheter som utför egna flygningar.

 

Branden i Västmanland 2014 och skogsbränderna 2018, visar på behovet att ha närhet till en flygplats med kort varsel. Var skogsbränder uppstår kan man inte förutse. De kan inträffa var som helst i landet. På senare tid har också stödet till Försvarsmakten och totalförsvaret ökat i omfattning.

 

Utse alla till Beredskapsflygplatser

Just Försvarsmakten men även Sjöfatsverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, understryker i sina remissvar till utredningen, betydelsen av att staten har större ”rådighet” och handlingsfrihet med våra flygplatser. Flera av dessa myndigheter vill därför också ha 44 Beredskapsflygplatser. Det vill säga, alla flygplatser.

 

Från Svenska regionala flygplatser (SRF) har vi till Trafikverkets utredning sammanställt allt det stöd till samhället som våra medlemsflygplatser utför. I princip alla flygplatser utför just alla de uppdrag som efterfrågas av myndigheter och som borde berättiga flygplatserna att också utses till Beredskapsflygplatser.

 

Alla våra flygplatser svarar också upp och öppnar upp flygplatserna även nattetid, oavsett om de formellt är utsedda eller ej och oavsett om de får ersättning för det eller ej. Därför tycker även vi själva att det är rimligt att alla flygplatser utses till Beredskapsflygplatser.

 

Pandemin har visat på en snabbt uppkommen och akut kris, där flygplatserna haft en stor betydelse. Vi vet inte när nästa kris kommer eller hur den ser ut. Men då borde i alla fall alla medborgare i hela landet känna att det finns en beredskap, oavsett man bor.

Senaste nytt

Visa alla