Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

EU och Trafikutskottet riskerar äventyra Sveriges regionala flygplatser

EU-kommissionen kommer föreslå nya riktlinjer som vill inskränka offentlig finansiering av flygplatser. Införs inga undantag äventyras huvuddelen av Sveriges 36 regionala flygplatser. Samtidigt vill Trafikutskottet återreglera flygtrafiktjänsten vilket avsevärt kommer fördyra flygplatsernas verksamhet.

Svenska Regionala Flygplatser har 36 medlemsflygplatser i Sverige och utgör därmed en av de största flygplatsorganisationerna i Europa. Av våra 36 flygplatser är alla kommunalt eller offentligt ägda och finansierade med några undantag. Stockholm-Skavsta Airport, Göteborg-City Airport och Ängelholm-Helsingborg Airport är helt eller delvis privat ägda. Dessa tre går också med vinst.

Totalt har våra flygplatser 5 600 000 passagerare per år. Sju av flygplatserna har ingen reguljär passagerartrafik men väl viktigt fraktflyg eller samhällsviktiga transporter som ambulansflyg. De regionala flygplatserna utgör en mycket viktig del av Sveriges kommunikationer och för stora delar av landet en direkt avgörande del av kommunikationssystemet.

På senare år har de regionala flygplatsernas situation försämrats. Svenska staten har valt att behålla och bolagisera de stora flygplatserna (Swedavia) som främst finns i storstadsområdena. Det är Arlanda, Landvetter, Bromma och Sturup som skapar en mycket hög omsättning med många passagerare och därmed hög grad av lönsamhet, vilket täcker upp för de mindre inom den statliga koncernen. Swedavia gör också stora vinster. Samtidigt är det oftast kommunerna som äger de mindre icke-statliga regionala flygplatserna. De finns i hela landet och är oerhört viktiga för kommunerna och regionerna men har inte alls samma passagerarunderlag och har därför mycket svårt att ”gå med vinst”.

EU-förslaget
Sverige är det land inom den Europeiska Unionen som har allra längst avstånd. Sverige är till ytan tredje störst inom Unionen efter Frankrike och Spanien. Dessutom är Sverige det mest glesbefolkade landet inom EU efter Finland. Sveriges cirka 9 miljoner invånare bor utspridda på många mindre orter. Orter som är en viktig del av den svenska ekonomin med egna råvaru- eller förädlingsindustrier. Något som utgör själva fundamentet för den svenska ekonomin och välståndet. Till detta har Sverige också ett mycket utvecklat flygplatssystem.

Tillgänglighetskriteriet blir därför helt avgörande för att människor och företag i hela landet ska kunna mötas, arbeta, investera eller förkovra sig. De regionala flygplatserna är lokaliserade vid en centralort med viktig industri, oftast med eget universitet eller högskola och inte sällan på avstånd som gör att andra dagliga transportslag inom hela landet inte är realistiska. Stora delar av Sverige har dessutom inget utbyggt järnvägsnät. Från våra flygplatsers destinationer finns det dagliga flyglinjer till Stockholm eller en annan större stad. Svenskt flyg har också en oerhört hög tillförlitlighet och punktlighet. Svenska regionala flygplatser blir därmed en central del i det svenska transportsystemet och bidrar till den nationella kollektivtrafiken.

De regionala flygplatsernas betydelse har också belagts i flera oberoende studier och undersökningar. Nyligen har flera studier bland annat för flygplatserna Skellefteå, Jönköping och Växjö belagt den lokala nyttan med respektive regions flygplats. Studierna visar hur regionerna med lokalt näringsliv har fått nya arbetstillfällen och där både kommunerna och staten fått ökade skatteintäkter.

Vi har förstått att Kommissionen upplever att det på flera ställen inom EU finns en snedvriden konkurrens mellan flygplatser, till följd av att vissa flygplatser kan få offentliga medel. Dessa företeelser må förekomma i EU:s centrala delar där avstånden är betydligt kortare, flygplatserna betydligt fler och framförallt, passagerarunderlagen är betydligt större. Så är inte fallet i Sverige.

Vi har inte fått se Kommissionens verkliga förslag men inriktningen är att helt ta bort eller stark begränsa offentligt stöd till flygplatser. Det skulle direkt omöjliggöra finansiering för huvuddelen av våra flygplatser. Det får i så fall till följd att dessa tvingas stängas ned och avvecklas. Detta skulle direkt omkullkasta Sverige egna möjligheter att själv säkerställa stora delar av de nationella kommunikationerna och därmed allvarligt äventyra Sveriges möjligheter till regional tillväxt, jobbskapande, en levande landsbygd och ytterst svenskt välstånd. Kommissionens förslag berör inte den statliga koncernen Swedavias flygplatser, då den går med vinst.

Kommissionen har angivit att någon form av undantag till borttagandet av offentligt stöd, kommer vara möjligt. Det är av yttersta vikt att dessa undantag är tydliga och medger samma möjligheter till offentlig finansiering som idag. När väl kommissionens förslag presenteras kommer det finnas en remisstid på några månader. Det är då viktigt att regering, riksdag, EU- parlamentariker men också kommuner och landsting engagerar sig i frågan.

Trafikutskottet vill återreglera flygtrafiktjänsten.
En majoritet i riksdagens trafikutskott har nyligen tagit ställning till att återreglera flygtrafiktjänsten. Blir detta verkligen drabbas tio regionala flygplatser.

Flera flygplatser ligger i så kallat ”enskilt luftrum” och berörs troligtvis inte av detta. Däremot ligger tio flygplatser, en tredjedel av våra flygplatser, i så kallade ”samfällda terminalområden”, där vill nu Trafikutskottet att endast LFV ska vara leverantör. Samfällda terminalområden berör flygplatser runt Stockholm, Göteborg, Malmö och i Östergötland.

Idag har nio av våra regionala flygplatser gjort upphandlingar av flygtrafiktjänsten och genom att välja en alternativ aktör till LFV, på kort tid också fått ned flygtrafikkostnaderna med 25-30 procent.

Återregleras flygtrafiktjänsten kommer de tre som valt bort LFV, Stockholm-Västerås, Trollhättan och Norrköping, att tvingas återgå till LFV som leverantör. För övriga sju innebär det att flygplatsen inte kan göra motsvarande besparingar när flygtrafiktjänsten ska upphandlas.

Motiven för att samfällda terminalområden ska återregleras är egentligen att Försvarsmakten gärna vill ha kvar LFV som trafikledare för de militära flygfälten. Men det behöver inte drabba de civila flygplatserna. Även Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet ser inga problem med dagens avreglerade system. Det blir nu för regeringen att avgöra frågan.

Dessa tvår frågor, EU:s begränsningar av offentligt stöd och återreglering av flygtrafiktjänsten, riskerar äventyra inte bara huvuddelen av Sveriges regionala flygplatser, utan också en stor del av den regionala utvecklingen av Sverige.

 

Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) är ett samarbetsorgan för Sveriges regionala flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka beslut och lagstiftning för att ge de regionala flygplatserna förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 36 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

Senaste nytt

Visa alla