Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Nytt och utökat driftstöd till Svenska regionala flygplatser

Driftstödet ökar nu från 106 milj kr till 210 milj kr och fler flygplatser får ta del av stödet. Ett genombrott för statens syn på de regionala flygplatsernas ökade betydelse.

Regeringen har beslutat om en ny förordning för driftstöd till de regionala flygplatserna. Det innebär att fler flygplatser än idag får del av det nya stödet. Exakt vilka som nu blir berättigade och hur mycket pengar som var och en av flygplatserna kommer att få, ska Trafikverket nu pröva och fastställa.

Kriterierna för att få det nya stödet är att flygplatserna ska vara beredskapsflygplatser, ha upphandlad trafik eller ha inrikes linjetrafik i betydande omfattning. Dessutom ställs krav om att flygplatserna ska bli fossilfria.

Principerna i den nya förordningen är mycket välkomna. Det är första gången på flera årtionden som staten ser över och ökar det statliga stödet till de regionala flygplatserna. Detta under en tid när kostnaderna ökat markant och det blivit fler flygplatser som fått dela på samma pengar. Det svenska inrikesflygets återhämtning efter pandemin har också varit svag, vilket skapat press på flygplatsernas ekonomi. Det är därför viktigt att Trafikverkets beredningsarbete nu snabbt kommer på plats.

Den nya förordningen anger att alla flygplatser som är berättigade till driftstöd ska få ett grundbelopp som är lika för alla. Vi uppskattar att fler flygplatser jämfört med idag kommer få stöd och av de flygplatser som idag får stöd, uppskattar vi att de flesta får mer stöd. Det vore märkligt och direkt olyckligt om vissa flygplatser skulle få mindre stöd när nu anslaget äntligen höjs.

När det gäller kravet att alla flygplatser ska uppnå fossilfrihet, så arbetar de regionala flygplatserna idag aktivt med att uppnå fossilfrihet. Vissa är redan fossilfria. Alla flygplatser har dock inte samma förutsättningar men arbetar väldigt ambitiöst för att ställa om till fossilfrihet. Att det nu kommer finnas en bonus för flygplatser som uppnår fossilfrihet är också bra.

 

Viktigt första steg för långsiktig finansiering

Vi välkomnar också att det i förordningen finns inskrivet ett max-tak, om att stödet inte kan bli mer än 75 procent av de faktiska underskotten.

Det nu utökade stödet innebär inte att flygplatserna kommer upp i ett sådant max-tak, men vi tolkar formuleringen som att regeringen på sikt har ambitionen att långsiktigt säkerställa finansieringen för de regionala flygplatserna.

Som skäl för detta är inte minst flygplatsernas ökade betydelse i det kraftigt försämrade omvärldsläget och därmed också viktiga del av Sveriges infrastruktur i Nato.

Flygplatsutredningen pekade på behovet av en statlig underkottstäckning om max 75 procent, något som vi själva och många andra remissinstanser har föreslaget. Den nya förordningen ser vi som ett första steg mot en statlig finansiering som motsvarar 75 procent av de verkliga underskotten.

Vi kommer få anledning att fortsatt bevaka och driva på i frågan så att staten fortsätter öka stödet och därmed säkrar finansieringen av de regionala flygplatserna. Dagens besked är en bra början.

Läs förordningen här →

 

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser

För mer information och kontakt:
Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser
070-6198877

peter.larsson@flygplatser.se
www.flygplatser.se

Senaste nytt

Visa alla