Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Remissvar till Betänkandet ”Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst” (SOU 2012:27)

2012-06-29

Svenska regionala flygplatser AB (SRF) företräder Sveriges 36 icke-statliga flygplatser. Utredningen SOU 2012:27 berör samtliga våra flygplatser. Här är vårt remissvar.

I utredningens inledning beskriver utredaren själv att en genomgång av den svenska flygtrafiktjänsten är en omfattande fråga där det finns en lång rad perspektiv och att ”avvägningar mellan olika samhällsintressen behöver göras” och att det ”föreligger inga djuplodande analyser” (sid 13) om utredningens konsekvenser för samhället i stort.

Sveriges regionala flygplatser är oftast kommunalt ägda, har oftast färre flygrörelser och därmed mindre intäkter jämfört med de statligt utvalda flygplatserna som oftast har fler flygrörelser och därmed större intäkter. Sammantaget gör det att all påverkan på kommunernas flygplatsdrift också har stor påverkan på kommunernas möjligheter att långsiktigt säkerställa den egna regionens utveckling och för Sverige en flygtrafik över hela landet.

SRF har egentligen inget att invända till utredarens förslag om förändring av LFV:s organisation och verksamhetsform. Likaså välkomnar SRF förslaget om bolagisering och att LFV får bilda bolag utomlands.

Vad gäller flygtrafiktjänst i alla beredskapslägen har civil-militärt integrerade flygtrafiktjänster funnits i Sverige sedan 1978. Utredaren har inte klart definierat vad som menas med integrerade flygtrafiktjänster och inte heller närmare preciserat vad som ska utvecklas.

Den militära flygverksamheten har också radikalt minskat under denna tid och en lång rad flottiljer har lagts ned. Idag är det främst vid två flottiljer (Luleå och Ronneby) som flygvapnet bedriver flygtjänst för förband. Vid övriga platser sker endast utbildning, test och helikoptertjänst i mindre omfattning.

När det gäller utredarens förslag som rör konkurrensutsättningen och definitionen av lokal flygtrafiktjänst ställer sig SRF mycket tveksamma till argumenten och avråder från förslagen. SRF är undrande om detta område överhuvudtaget finns med i det i uppdraget utredaren fått.

Sverige har idag en fungerande flygtrafiktjänst där transportstyrelsen som svensk luftfartsmyndighet har beslutat att alla samfällda terminalområden ska vara konkurrensutsatta fr o m 2015. Mot den bakgrunden och att utredaren även föreslår ytterligare konkurrensfrämjande åtgärder där LFV tillåts konkurrera utomlands, blir då utredarens förslag om en återreglering av den svenska flygtrafikmarknaden mycket märklig. Utredaren föreslår i praktiken att LFV får ensamrätt till flygtrafiktjänst i alla samfällda terminalområden i Sverige. Detta avråder SRF ifrån.

Motiven för att samfällda terminalområden ska undantas från konkurrens skulle vara att det skulle uppstå suboptimeringar med flera flygtrafikledare. De problemen ser inte vi. Transportstyrelsen har inte sett några flygsäkerhetsrisker med detta förfarande idag. Transportstyrelsen har idag redan utnämnt annan flygtrafikleverantör än LFV, inom samfällda terminalområden. Det är vid flygplatserna i Stockholm-Västerås och Trollhättan, vilket har fungerat utan säkerhetsproblem eller de risker och händelser utredaren pekar på skulle kunna inträffa. Detta synsätt stärks också av att Transportstyrelsen nyligen fick rätt i kammarrätten i ett uppmärksammat mål om upphandlingen av luftrummen, där Luftfartsverket överklagat beslutet.

Utredaren beskriver att LFV skulle kunna ”överväga att överlämna” flygtrafikledningen i terminalområdet Göteborg och Östgöta kontroll, till annan aktör. Det förklaras inte närmare hur eller under vilka premisser. Detta är mycket vagt beskrivet och svårt att förstå varför LFV här frivilligt skulle överlämna flygtrafiken.

Denna fråga är central för driften av våra flygplatser. Inte minst då flygtrafiktjänst är den enskilt största kostnaden för flygplatserna. SRF anser att samfällda terminalområden måste vara utsatta för konkurrens för att inte utestänga flygplatserna de kostnadseffektiviseringar som finns att hämta i marknaden.

Idag har fyra av SRF:s flygplatser Stockholm-Västerås, Trollhättan, Örebro och Växjö gjort upphandlingar av flygtrafiktjänsten och på kort tid också fått 25-30 procent lägre flygtrafik-kostnader för flygplatsen och luftrummets brukare.

Två av dessa Örebro och Växjö som är särskilda/enskilda flygplatser, skulle med förslaget kunna kvarstå med ny leverantör. Men Stockholm-Västerås och Trollhättan skulle i realiteten tvingas återgå till LFV som leverantör och därmed på nytt få en ökad kostnadsbild på ca 25-30 procent.

Då vi inte kan se att det finns några säkerhetsskäl att anföra, anser SRF inte det rimligt att LFV ensamt ska leverera flygtrafiktjänst i samfällda terminalområden. Skulle utredningen vinna gehör, innebär det ytterligare en uppdelning av flygplatsernas möjligheter att på ett säkert och kostnadseffektivt sätt säkerställa flygtrafik över hela landet.

I realiteteten kommer hälften av våra flygplatser som är särskilda/enskilda flygplatser att kunna göra upphandling i konkurrens och väsentligt få ned sina flygtrafikkostnader. För den andra halvan, alltså flygplatser som ingår i samfällda terminalområden, kommer de att gå miste om de kostnadsbesparingar som de särskilda/enskilda flygplatserna kan skapa. De besparingar som kan göras för flygplatserna och luftrummets användare är i storleken ca 250 MSEK/år för flygtrafikledningstjänster i Sverige.

Genomförs utrednings förslag hotar det skapa ytterligare ojämna konkurrensförhållanden för de icke-statliga flygplatserna.

Slutligen delar SRF utredningens bild att det behövs en samlad bedömning av behovet av flygledarutbildning i Sverige.

Svenska regionala flygplatser AB avråder till förslaget att ge LFV ensamrätten att leverera flygtrafiktjänster i de samfällda terminalområdena. Det finns inga egentliga skäl till denna återreglering. Hälften av våra flygplatser skulle istället få en mycket kännbar ekonomisk situation som riskerar hota den långsiktiga driften av regionala flygplatser i hela Sverige. Svenska regionala flygplatser AB anser därför att regeringen måste se flygtrafikfrågan i ett brett samhällspolitiskt sammanhang.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser AB

Senaste nytt

Visa alla