Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Välkommet stöd täcker bara delar av behoven

Regeringen vill anslå 107 extra miljoner till de regionala flygplatserna.
Det är mycket välkommet och
ytterst nödvändigt men skulle behöva vara mer än dubbelt så stort.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson presenterar en ökning av det befintliga statliga driftstödet till de regionala (icke-statliga) flygplatserna från 103 miljoner kr till 210 miljoner kr för nästa år.

”Det fördubblade stödet är mycket välkommet och helt nödvändigt för att våra flygplatser ska säkra inte bara flygförbindelser runt om i landet utan även alla samhällsviktiga transporter som ambulansflygningar, brandspaning och stöd till Försvarsmakten”, säger Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser (SRF).

Den föreslagna ökningen täcker dock bara en del av de verkliga underskotten. SRF uppskattar att stödet skulle behöva öka med ytterligare ca 165 miljoner kr för att täcka de verkliga behoven.

Flera statliga utredningar har pekat på behov av ett statligt stöd till de regionala flygplatserna som motsvarar 75% underskottstäckning. För 2023 uppskattar SRF att de samlade underskotten överstiger ca 500 miljoner kr. För att uppnå en underskottstäckning om 75% skulle ett verkligt stöd behöva motsvara ca 375 miljoner kr. I realiteten behövs alltså ytterligare ca 165 miljoner kr mer än vad regeringen nu föreslår.

”Även om det ökade stödet inte är tillräckligt, öppnar nu regeringen för att fler flygplatser än idag kan få del av driftstödet. Det är mycket bra”, säger Peter Larsson vidare.

Idag är bara 20 av 32 icke-statliga flygplatser berättigade till statligt stöd. Sverige delar också upp flygplatssystemet, där staten äger och driver de stora flygplatserna (Swedavia) som har förutsättningar att gå med vinst, medan oftast kommuner får driva de mindre regionala flygplatserna som inte har förutsättningar att gå med vinst. I våra grannländer finns inte en sådan uppdelning. Där säkerställer staten driften för alla flygplatser. De regionala flygplatsernas utsatta ekonomi får också kännbara effekter. Två flygplatser har nyligen lagts ned, nämligen flygplatserna i Skövde och på Säve utanför Göteborg.

Den statliga utredningen ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” (Ds2023:3) ledd av Peter Norman, pekar på obalanserna med ett uppdelat system och föreslår ett ökat stöd med 75% underskottstäckning till flertalet av de regionala flygplatserna. Utredaren vill dessutom förstatliga fyra av de regionala flygplatserna.

”Vi ser beskedet om utökat driftstöd som en bit på vägen för att skapa en långsiktig och tryggad finansiering för våra flygplatser. Nu behöver andra viktiga delar av flygplatsutredningen snabbt komma på plats”, säger Peter Larsson.

För mer information och kontakt:
Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser
0706198877

peter.larsson@flygplatser.se
www.flygplatser.se

Senaste nytt

Visa alla