Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Varför får bara vissa flygplatser stöd?

Regeringen ger 100 miljoner i stöd till landets regionala flygplatser – men bara till vissa. 22 av 32 flygplatser får stöd. Övriga får ingenting trots de också är drabbade av pandemin. 

Till följd av pandemin har flyget i princip upphört. Det har drabbat Sveriges regionala flygplatser (SRF) oerhört hårt. I det närmaste alla intäkter har uteblivit. Flygplatserna har koncentrerat sig på att säkerställa att de samhällsviktiga transporterna som ambulansflyg, brandspaning eller sjöräddning kan fortsätta som vanligt. Trots sparpaket och permitteringar är läget fortsatt väldigt utsatt. Flygplatserna hade redan innan krisen en tuff situation.

Sverige är ett avlångt och glesbefolkat land. På många platser finns inga andra realistiska alternativ att ta sig till huvudstaden eller ut i världen, än att flyga. Samtidigt är det då svårt att få dessa flygförbindelser att bli lönsamma. Då de flesta svenska flygplatser är kommunalt ägda blir det för alla dessa kommuner svårt att själva driva sina flygplatser. Med pandemin har kostnaderna blivit än mer kännbara.

Normalt kostar dessa flygplatser ca 500 miljoner kr om året. Utöver det är kostnaderna som pandemin förorsakat ca 300 miljoner kronor. Det har gjort att ägarna till de regionala flygplatserna har vädjat om hjälp. Mycket riktigt har regeringen också hörsammat denna vädjan och anslår 100 miljoner kr i extra driftstöd.

Bara vissa för stöd

Detta är verkligen välkommet. Även om det bara täcker en del av de verkliga kostnaderna hjälper det hårt ansatta flygplatser – men bara vissa flygplatser. Alla regionala flygplatser får troligtvis inte del av pengarna. Trots att de är drabbade av pandemin.

Som lagtexten till beslutet är utformad går det inte att tolka beslutet på annat sätt. Varför blir det då så här?

Sedan många år har vi i Sverige ett uppdelat system där staten äger och driver de stora flygplatserna som har möjlighet att gå med vinst. Det är sedan oftast kommuner och regioner som får driva de mindre flygplatserna som inte alls har förutsättningar att få flygplatserna att gå med vinst. Passagerarunderlagen är helt enkelt inte tillräckligt stora.

Staten har emellertid ett anslag där man stöttar driften för de regionala flygplatserna. Det innebär någon enskild miljon per flygplats för 22 av de 32 regionala flygplatserna. Att inte alla får statligt driftstöd har uppmärksammats och regeringen har också börjat titta detta. Den så kallade Flygplatsöversynen ser bland annat över detta.

Miljöpartiet var emot

Vad vi har kunnat få fram från regeringens förhandlingar om stödpaket om de 100 miljonerna, fanns det olika viljor. Miljöpartiet ville inte ge pengar till alla drabbade utan bara några få. De andra partierna ville gå våra ägares vädjan till mötes. Kompromissen blev att man helt enkelt dubblade dagens statliga driftstöd som är noga räknat 103 miljoner kr.

Den tänkta förändringen som en Flygplatsöversyn skulle leda fram till, innefattades inte av kompromissen. Det innebär att flygplatserna Örebro, Västerås, Norrköping, Linköping, Ängelholm, Sälen samt Eskilstuna, Skövde, Säve och Ljungbyhed blir utan stöd.

De fyra sista hade ingen reguljärtrafik när krisen slog till och är därmed inte lika drabbade. Men de första fem lider nu i precis lika stor utsträckning som de 22 andra flygplatserna som blir berättigade till stöd.

Stödet till flyget begränsas 

Av alla stödpaket som regeringen mobiliserat till följd av pandemin, känner vi inte till några andra områden än för flyget där man villkorar stödet. Permitteringar, omsättningsstöd eller andra stödåtgärder är generella men för oss delar man upp stödet.

Även stödet till andra flygaktörer är generellt. Swedavia kan nyttja sitt stöd på 3,1 miljarder kr till uteblivna intäkter som berör samtliga sina flygplatser, liksom att LFV själva kan använda stödet på 900 miljoner kr för att täcka sitt inkomstbortfall. Med för de regionala flygplatserna, ges nu stödet endast till 22 av 32 flygplatser.

Likaså när regeringen beslutade om 3 miljarder kr i riktat stöd till de regionala kollektivmyndigheterna till följd av pandemin, så selekterade man inte heller stödet utan gav det till alla kollektivmyndigheterna.

Nu har vi på nytt vädjat till regeringen att ge stöd till alla de drabbade flygplatserna. Det kan inte vara regeringens mening att säkra flygförbindelser och samhällsviktigt flyg för vissa flygplatser men inte för alla.

Flyget behöver lyfta. För det behövs stöd. Ett stöd till alla.

Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla