Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Varför inte fler beredskapsflygplatser?

Alla regionala flygplatser utför en rad olika stödinsatser till samhället. Nu finns ett förslag att öka antalet Beredskapsflygplatser men inte till att omfatta alla de som utför viktiga uppdrag idag.

Sveriges regionala flygplatser (SRF) har nästan alla flygförbindelser till Stockholm eller till utländska destinationer. De skapar tillgänglighet för medborgare och för företag i hela landet. Men de bedriver också ett omfattande stöd till samhället.

Vid praktiskt taget alla regionala flygplatser bedrivs sjukvårdstransporter. På flera platser är också ambulanshelikoptrar och ambulansflygplan baserade. Det omfattande stödet handlar också om mineralkartering, postflyg, tankning eller basering av polishelikoptrar. Brandspaning sker vid alla regionala flygplatser, där Frivilliga flygkåren och allmänflyget utför spaningsflygningar oftast på länsstyrelsernas uppdrag. Sommaren 2018 med de omfattande skogsbränderna utfördes ca 4 900 brandspaningar från de regionala flygplatserna och över 500 bränder upptäcktes. Flygskolor finns på många platser liksom flygverkstäder eller olika testverksamheter.

Flera myndigheter är stationerade på eller utför uppdrag från de regionala flygplatserna. Lantmäteriet utför fotoflygningar, Migrationsverket genomför omfattande avvisningar, liksom att Kriminalvården har många fångtransporter från och till dessa flygplatser. MSB flyger ut materiel och förnödenheter vid nationella kriser eller internationella katastrofer. Likaså opererar Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar.

Försvarets flygningar är hemligstämplade

Förutom alla dessa samhällsnyttiga flygningar genomför Försvarsmakten en omfattande flygverksamhet. Det exakta antalet flygningar är av förståeliga skäl hemligstämplade. Många flygplatser är utpekade som så kallade riksintresse, just för sin strategiska betydelse för landet men det innebär inte att flygplatserna får något ekonomiskt stöd.

Idag finns ett system med Beredskapsflygplatser. Huvuddelen av de större statliga flygplatserna (åtta stycken), inom Swedavia är utsedda till Beredskapsflygplatser men bara två av de regionala flygplatserna. Staten stödjer idag dessa Beredskapsflygplatser för att ha beredskap att kunna ta emot akuta transporter dygnet runt. Staten anslår varje år 9 miljoner kr som stöd riktar till dessa 10 utpekade flygplatser.

I praktiken svarar alla de övriga nästan 30 flygplatserna ändå upp och ser till att de akuta transporterna också kan utföras med kort förvaring dygnet runt, landet runt och året om. Men det utgår ingen ersättning till dessa. Nu i krisen blir denna obalans än mer kännbar för de regionala flygplatserna.

Alla bör utses till Beredskapsflygplatser

SRF har till regeringen föreslagit att alla regionala flygplatser bör utses till Beredskapsflygplatser, då alla på olika sätt säkerställer stöd till samhället men får inte ersättning för det.

Regeringen har också bett Trafikverket utreda om Beredskapsflygplatserna bör utökas och de kom precis med sitt förslag.

Trafikverket vill utöka antalet från 10 till 19 flygplatser. De vill också fyrdubbla anslaget från 9 miljoner kr till 50 miljoner kr. De vill dessutom utreda frågan om behovet av fler flygplatser vidare för fredstida krissituationer, vid höjd beredskap och i krig. Det är en mycket genomarbetad utredning som efterhört behovet hos alla utövare av ambulanstransporter. Men utredningen har koncentrerat sig på just behovet av ambulansflyg. Det är förvisso väldigt viktigt men kravet för att vara Beredskapsflygplatser är bland annat: stöd till sjukvård, eftersökning av försvunna personer, fjällräddning, flygräddning, sjöräddning, räddningstjänst vid utsläpp, skogsbränder, naturkatastrofer, vattenräddning, vinschning men också insatser från olika myndigheter.

Från 9 till 50 miljoner kr

Vi menar att samtliga våra regionala flygplatser väl uppfyller kraven att bli utsedda till Beredskapsflygplatser. Likaså har vi svårt att förstå varför de statliga flygplatserna som ingår i den vinstgenererande koncernen Swedavia ska ha statligt stöd för att vara Beredskapsflygplatser.

Om Trafikverkets förslag med en ökad ekonomisk ram till 50 miljoner kronor, koncentreras till de regionala flygplatserna, då menar vi att det finns utrymme att också utse i princip alla regionala flygplatser till Beredskapsflygplatser.

Inte minst nu under pandemin har våra flygplatser visat hur viktiga de är för att stödja samhället med en rad olika flygtransporter. Det finns ett utrymme att utse samtliga regionala flygplatser till Beredskapsflygplatser.

Flyget behöver lyfta. Både för tillgängligheten och för beredskapen och inte bara på vissa platser utan över hela landet.

 

Peter Larsson

VD Svenska regionala flygplatser

Senaste nytt

Visa alla