Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Våra frågor

Flyget är på stark frammarsch. Den europeiska luftfartskedjan är idag en av de mest dynamiska och mest lönsamma sektorerna i den europeiska ekonomin. Ökningen syns mest i tillväxtregioner men också inom turistnäringen. I år väntas för första gången 1 miljard människor åka utomlands på jobb eller semester. I Sverige drar turismen in mer pengar än exporten av fordon, järn och stål tillsammans.

Detta skapar goda förutsättningar för det svenska flyget. Samtidigt är flygmarknaden differentierad och mångfacetterad. Flygbolagen opererar på en avreglerad marknad och har en enorm omsättning men är också den bransch som har bland de lägsta vinstmarginalerna. Höga bränslepriser och lågkostnadsbolag skapar en hård konkurrenssituation. För flygplatserna är situationen uppdelad. Svenska staten har valt att behålla och bolagisera de stora flygplatserna som främst finns i storstadsområdena. Här finns hög omsättning och därmed hög grad av lönsamhet. De statliga flygplatserna gör också stora vinster. Samtidigt är det oftast kommunerna som äger de mindre icke-statliga flygplatserna. De finns i hela landet och är oerhört viktiga för kommunerna och regionerna men har inte alls samma omsättning och har därför mycket svårt att gå med vinst.

Detta innebär att redan hårt pressade flygbolag ser mer lönsamhet på linjer mellan storstäder eller från så kallade nav-flygplatser som Arlanda eller Bromma. De icke-statliga flygplatserna har svårt att skapa egna konkurrensfördelar. Detta riskerar att stora delar av Sverige går miste om tillväxten och den ökade turismen som flyget bidrar till. Svenskt flyg riskerar att endast koncentreras till storstäderna.

Svenska regionala flygplatser AB (SRF) företräder och driver därför de icke-statliga flygplatsernas frågor. SRF menar att Sverige behöver en sammanhållen och långsiktig flyg- och transportpolitik som bejakar mervärdet av de icke-statliga flygplatsernas betydelse för regional tillväxt, turism och att hela Sverige ska leva.

SRF driver dessa frågor gentemot statsmakterna men arbetar också aktivt med att samarbete med olika myndigheter, organisationer och aktörer för ökad regional tillväxt, turism och glesbygdsfrågor. SRF har ett 10-punktsprogram för att främja de icke-statliga flygplatsernas betydelse för Sverige.

Svenska regionala flygplatsers 10-punktsprogram:

  1. Sverige behöver en sammanhållen flyg- och transportpolitik
  2. Sverige behöver ett nationellt Luftfartsråd
  3. Svenska flygplatser behöver långsiktigt hållbara förutsättningar och en rättvis konkurrenssituation
  4. Finansieringsformen, driftbidraget, för icke statliga flygplatser behöver ses över och avsevärt höjas
  5. Infrastruktursatsningar måste bättre bejaka anslutningar till flygplatser
  6. Svenska flygplatser blir en allt viktigare del av det kommunala självstyret
  7. Sverige bör utnyttja sin ställning som ledande flygnation i utvecklingen av nya och miljövänliga bränslen och tekniker
  8. Svenska flygplatser är avgörande för regional näringslivsutveckling
  9. Svenska flygplatser är en förutsättning för svensk turism
  10. Svenska flygplatser utgör ett väsentligt bidrag till att hela landet ska leva


 

OM SVENSKA FLYGPLATSER

» Introduktion

» Vår historia

» Kronologi

» Våra frågor